homeบธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)
person
บธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)

ผู้สอน
นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8050

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้ให้นักศึกษาภาคพิเศษ รหัสนักศึกษา 552729804 เข้ามา Download เอกสารดังนี้

- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

- เอกสารประกอบการสอน + แบบฝึกหัด

- ใบงาน

- Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่นี่นะคะ

อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)