homeบธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)
personperson_add
บธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)

ผู้สอน
นาง เพ็ญนภา จุมพลพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8050

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ให้นักศึกษาภาคพิเศษ รหัสนักศึกษา 552729804 เข้ามา Download เอกสารดังนี้

- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

- เอกสารประกอบการสอน + แบบฝึกหัด

- ใบงาน

- Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่นี่นะคะ

อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)