บธ 3003305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (กศ.บป)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ให้นักศึกษาภาคพิเศษ รหัสนักศึกษา 552729804 เข้ามา Download เอกสารดังนี้

- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

- เอกสารประกอบการสอน + แบบฝึกหัด

- ใบงาน

- Update ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่นี่นะคะ

อ.เพ็ญนภา  จุมพลพงษ์