ของแข็๋ง ของเหลว แก๊ส ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานะของสารตามหนังสือ สสวท