กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1