homeกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว อรนุช สุขมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8061

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมแนะแนว เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)