กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2