homeกิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว อรนุช สุขมี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8062

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)