ความแปรปรวนของอากาศ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ว30206

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปรากฏการณ์เอลณีโญ ลาณีญา

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

คลื่นความร้อน