เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(ง31101)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์หลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการของสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ สร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี การสร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี