ภาษาอังกฤษ 1 (อ21101)

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ให้เกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน