ภาษาอังกฤษ 1 (อ21101)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ให้เกิดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน