homeเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3

ผู้สอน
นาง พิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8077

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายหลักการการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นขั้นตอน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต รวมทั้งใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทำงานให้เกิดประโยชน์ มีความเหมาะสมต่องาน โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดความรู้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมมารยาท และข้อบังคับในการใช้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)