เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พระพุทธศาสนาม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  อริยสัจสี่  พรหมวิหารสี่ เมตตาเห็นผู้อื่นมีความสุขก็สุข กรุณาคื่อช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน     มุติตาเห็นผู้อื่นมีสุขก็สุข   อุเบกขานิ่งเฉย