homeภูมิศาสตร์กายภาพ ส32281 ม.5
personperson_add
ภูมิศาสตร์กายภาพ ส32281 ม.5

ผู้สอน
person
นาง สุวภัทร เที่ยงธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภูมิศาสตร์กายภาพ ส32281 ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8086

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกและวิธีการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมของโลก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)