ภูมิศาสตร์กายภาพ ส32281 ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลกและวิธีการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมของโลก