วิชาภาษาอังกฤษ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน