สุขศึกษา(พ32202)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญ  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่อตนเองและในชุมชน  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัว  โรคทางพันธุกรรม และจากการประกอบอาชีพ  วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ  และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และภัยสาธารณะ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม สามารถแสดงวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการดูแลตนเอง  ดูแลบุคคลในครอบครัว
และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะต่อบุคคลอื่นในสังคม