homeสุขศึกษา(พ32202)
person
สุขศึกษา(พ32202)

ผู้สอน
นาง ภัสสร พ่วงศิริ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา(พ32202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8090

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความสำคัญ  บทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่อตนเองและในชุมชน  สามารถวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมส่วนตัว  โรคทางพันธุกรรม และจากการประกอบอาชีพ  วางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ  และสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย และภัยสาธารณะ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
ความรุนแรงในครอบครัว และสังคม สามารถแสดงวิธีการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการดูแลตนเอง  ดูแลบุคคลในครอบครัว
และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะต่อบุคคลอื่นในสังคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)