5012201 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

5012201  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร

Agricultural Information Technology Systems