5012341 การประยุกต์ใช์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

5012341 การประยุกต์ใช์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตร

Application of Computer for Agriculture Development