เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการแสดงภาพด้วยเทคนิคต่างๆ การกระจายการประมวลผล การจัดการการแสดงผลแบบ 3 มิติ การประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง อาทิ ไลท์ เทรซ, เรดิโอซิตี้ และ ระบบโฟโตเมติก กับการจัดฉาก แสง เงา และลักษณะของพื้นผิววัตถุ การนำเข้ารูปแบบจากโปรแกรมต่างๆ