homeหลักภาษาไทยในชีวิตประจำวันปี๕๖(๔๗)
personperson_add
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวันปี๕๖(๔๗)

ผู้สอน
สิทธิลักษณ์ ทิวทัศน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวันปี๕๖(๔๗)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ท๓๐๑๐๕หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย เรียนรู้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาเหมาะสมตามระดับภาษา เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล อธิบายเรื่องคำมูล วิเคราะห์หลักสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส) วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้เลขไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลัง และการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

๒.บอกลักษณะและข้อสังเกตบางประการในภาษาไทยได้

๓. บอกเรื่องเสียงสระ วรรณยุกต์ พยัญชนะและพยางค์ได้

๔.วิเคราะห์ลักษณะของคำมูลและการสร้างคำ คำซ้ ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส

๕. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำตามหลักภาษาได้

๖. วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา และใช้ถูกต้องตามเจตนาของการสื่อสาร

๗. วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้

๘. วิเคราะห์ประโยคชนิดต่างๆได้

๙.ใช้พจนานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ใช้เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)