เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวันปี๕๖(๔๗)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา ท๓๐๑๐๕หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันจากสื่อต่างๆ ทั้งในด้านการพูดและการเขียน มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของภาษา พันธกิจของภาษา พลังของภาษาและลักษณะของภาษา ศึกษาส่วนประกอบของภาษา ลักษณะข้อควรสังเกตบางประการของภาษาไทย เรียนรู้ชนิดของคำ กลุ่มคำและประโยค ใช้ภาษาเหมาะสมตามระดับภาษา เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล อธิบายเรื่องคำมูล วิเคราะห์หลักสร้างคำในภาษาไทย (คำซ้ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส) วิเคราะห์ลักษณะภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาไทยและใช้เลขไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.อธิบายธรรมชาติ พันธกิจ พลัง และการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

๒.บอกลักษณะและข้อสังเกตบางประการในภาษาไทยได้

๓. บอกเรื่องเสียงสระ วรรณยุกต์ พยัญชนะและพยางค์ได้

๔.วิเคราะห์ลักษณะของคำมูลและการสร้างคำ คำซ้ ำ คำซ้อน คำประสม คำสมาส

๕. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำตามหลักภาษาได้

๖. วิเคราะห์การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา และใช้ถูกต้องตามเจตนาของการสื่อสาร

๗. วิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยได้

๘. วิเคราะห์ประโยคชนิดต่างๆได้

๙.ใช้พจนานุกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ใช้เลขไทยในรายวิชาภาษาไทย