โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6


ผู้สอน
ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

รหัสวิชา
811

สถานศึกษา
โรงเรียนช่องพรานวิทยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์  ความหมาย คุณค่า ประเภท และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การเลือกเรื่องโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง การวางแผนปฏิบัติงาน การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน

ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกห้วข้อโครงงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน  จัดทำและนำเสนอเค้าโครงของโครงงาน
 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการและวิจารณาญาณ ความรอบคอบ ทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเชื่อมั่นในตนเอง
 

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books