homeโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6
personperson_add
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

ผู้สอน
ครู อภิรดี วงษ์ทรัพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
811

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์  ความหมาย คุณค่า ประเภท และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การเลือกเรื่องโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง การวางแผนปฏิบัติงาน การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน

ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกห้วข้อโครงงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน  จัดทำและนำเสนอเค้าโครงของโครงงาน
 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการและวิจารณาญาณ ความรอบคอบ ทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเชื่อมั่นในตนเอง
 

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)