โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์  ความหมาย คุณค่า ประเภท และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ แนวคิดหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การเลือกเรื่องโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง การวางแผนปฏิบัติงาน การนำเสนอเค้าโครงโครงงาน

ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกห้วข้อโครงงาน กำหนดแผนปฏิบัติงาน  จัดทำและนำเสนอเค้าโครงของโครงงาน
 
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการและวิจารณาญาณ ความรอบคอบ ทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเชื่อมั่นในตนเอง