ภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


ผู้สอน
นาง สุกัญญา ชัยวงค์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

รหัสวิชา
812

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

คำอธิบายวิชา

ผลการเรียนรู้           สามารถเขียนรายงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          . ด้านความรู้

-          บอกความหมายของการเขียนรายงานได้

-          บอกส่วนประกอบของรายงานได้

-          บอกขั้นตอนการเขียนรายงานได้

-          บอกวิธีการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมได้

          . ด้านทักษะ

                   -    เขียนรายงานได้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงาน

          . ด้านคุณธรรม จริยธรรม

                   -    ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มและส่งงานทันเวลาที่กำหนด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books