homeภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
person
ภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ผู้สอน
นาง สุกัญญา ชัยวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
812

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผลการเรียนรู้           สามารถเขียนรายงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          . ด้านความรู้

-          บอกความหมายของการเขียนรายงานได้

-          บอกส่วนประกอบของรายงานได้

-          บอกขั้นตอนการเขียนรายงานได้

-          บอกวิธีการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมได้

          . ด้านทักษะ

                   -    เขียนรายงานได้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงาน

          . ด้านคุณธรรม จริยธรรม

                   -    ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มและส่งงานทันเวลาที่กำหนด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)