เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้           สามารถเขียนรายงานได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          . ด้านความรู้

-          บอกความหมายของการเขียนรายงานได้

-          บอกส่วนประกอบของรายงานได้

-          บอกขั้นตอนการเขียนรายงานได้

-          บอกวิธีการอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรมได้

          . ด้านทักษะ

                   -    เขียนรายงานได้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนรายงาน

          . ด้านคุณธรรม จริยธรรม

                   -    ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มและส่งงานทันเวลาที่กำหนด