ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1