หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ม.4

Course Description

เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก ทฤษฏีสี การจัดองค์ประกอบของภาพ การออกแบบงานกราฟิก การใช้โปรแกรมด้วยกราฟิก เช่น Adobe Photoshop , Adobe illustrator