Classroom Management

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556