homeClassroom Management
personperson_add
Classroom Management

ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Classroom Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8144

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)