homeClassroom Management
person
Classroom Management

ผู้สอน
นาย ประถม บุญทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Classroom Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8144

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียนสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)