ค 33101

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนศึกษาเรื่องเรื่องสถิติเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูล  การสำรวจความคิดเห็น