ง21241 วิชาโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ม.1/5

คำอธิบายชั้นเรียน

♥ ❀๏•ิ_•ิ๏ ❀ ♥ เป็นการศึุกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น ซึ่งในที่นี้หมายถึง MS Office2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1