3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 -3/7 และ 3/12