homeโครงงานคอมพิวเตอร์
person
โครงงานคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นาย วีระศักดิ์ สอนอาจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8163

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียน_นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เลือกเรียน มี 2 กลุ่ม คือ 01 02


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)