โครงงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียน_นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เลือกเรียน มี 2 กลุ่ม คือ 01 02