ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน Online สำหรับวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด Education 3.0