homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย วัชระ วัธนารวี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8167

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน Online สำหรับวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด Education 3.0


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)