ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียน Online สำหรับวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด Education 3.0