homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย วัชระ วัธนารวี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8167

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียน Online สำหรับวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้แนวคิด Education 3.0


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)