การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน