homeการประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน
person
การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน

ผู้สอน
ผศ.ดร. วรปภา อารีราษฎร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8179

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ครู บุคลาการทางการศึกษา และผู้ที่สนใจใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)