ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไย และการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเพลงและแบบฝึกที่สนุกสนาน