homeบธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management
personperson_add
บธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์การ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)