เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์การ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ