บธ 3001210 การจัดการคุณภาพ Quality Management

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั้งองค์การ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพ และวิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ โดยศึกษาถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ