homeบธ 3001401 Strategic Management
person
บธ 3001401 Strategic Management

ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 3001401 Strategic Management

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8192

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการจัดการทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รวมทั้งศึกษาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)