homeบธ 3001401 Strategic Management
personperson_add
บธ 3001401 Strategic Management

ผู้สอน
person
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บธ 3001401 Strategic Management

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8192

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการจัดการทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รวมทั้งศึกษาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)