ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บธ 3001401 Strategic Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8192

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการจัดการทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม รวมทั้งศึกษาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม