home3207002 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา และการวางแผน Analysis of Development Policies and Planning
person
3207002 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา และการวางแผน Analysis of Development Policies and Planning

ผู้สอน
ผศ.ดร. สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
3207002 การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา และการวางแผน Analysis of Development Policies and Planning

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8193

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนา และการวางแผน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)