ง30213การปลูกพืชไร้ดิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายความสำคัญและประเภทของพืชไร้ดิน