คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนดรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่