เตรียมศิลปนิพนธ์ Sec 07 เทอม 1-56

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้นักศึกษาบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น สิ่งที่ได้เรียนรู้ มาเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ