การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา บทบาท ประเภทและคุณสมบัติพิเศษของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระบวนการตัดสินใจก่อนเริ่มกิจการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทรัพยากร การบริหารงานบุคลากร การดำเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตและ/หรือความยั่งยืน ให้ธุรกิจ