homeการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
personperson_add
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผู้สอน
ณัฐวุฒิ อิ้มพัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8231

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา บทบาท ประเภทและคุณสมบัติพิเศษของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระบวนการตัดสินใจก่อนเริ่มกิจการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทรัพยากร การบริหารงานบุคลากร การดำเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตและ/หรือความยั่งยืน ให้ธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)