เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา บทบาท ประเภทและคุณสมบัติพิเศษของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกระบวนการตัดสินใจก่อนเริ่มกิจการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมทรัพยากร การบริหารงานบุคลากร การดำเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตและ/หรือความยั่งยืน ให้ธุรกิจ