องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เรียนรู้ร่วมกันในองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านเขว้า