EDU2702(2556)

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDU2702(2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8235

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาหลักสูตร 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)