ม.4/2 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 1/2557

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนกรุณาส่งงานตรงเวลา (หากไม่ตรงเวลาที่กำหนดจะตัดคะแนนงานนั้น 80%)