คณิตศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์