ค 21101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์