ค 21101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์