homeห้องเรียนครูกิ่งแก้ว
person
ห้องเรียนครูกิ่งแก้ว

ผู้สอน
นางสาว กิ่งแก้ว ขั้วกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนครูกิ่งแก้ว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8279

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)