วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้