สังคมศึกษา ม.3

วริษฐา ปภาดาโสภณ

โนนสมบูรณ์วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน