home日本語 :ภาษาญี่ปุ่น
personperson_add
日本語 :ภาษาญี่ปุ่น

ผู้สอน
นางสาว ษิญาภา พรมโสภา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
日本語 :ภาษาญี่ปุ่น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8285

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)