ห้องเรียนครูกุ๊กไก่สอนภาษาอังกฤษ

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดต้อนรับนักเรียนเพื่อเรียนรู้สู่โลกกว้างภาษาอังกฤษ