homeรหัสวิชา EDU3203 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้
personperson_add
รหัสวิชา EDU3203 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

ผู้สอน
รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รหัสวิชา EDU3203 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8305

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)