เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสวิชา EDU3203 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3