รหัสวิชา EDU3203 หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ ชุดวิชา หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3