homeห้องหน้าที่พลเมืองม.4
person
ห้องหน้าที่พลเมืองม.4

ผู้สอน
miss natnapa pujjung
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องหน้าที่พลเมืองม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
8306

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม เข้าร่วมเรียนในสาระหน้าที่พลเมือง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)