ห้องหน้าที่พลเมืองม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม เข้าร่วมเรียนในสาระหน้าที่พลเมือง