ม.4 ถนัดด้านวิทยาศาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.4/4 4/5 ปีการศึกษา 2554