homeส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3
personperson_add
ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3

ผู้สอน
นาง พิมนภา วัฒนาธาดาสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
8318

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)