OOP1

ผู้สอน
นาย ประมุข ธรรมศิรารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
OOP1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
832

สถานศึกษา
IT-MVC

คำอธิบายวิชา

3901-2006 การโปรแกรมเชิงวัตถุ1 (OOP1-Object Oriented Programming 1)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)